Licenční podmínky

Dohoda s koncovým uživatelem o používání softwaru. Tato dohoda o používání Softwaru (dále jen „Dohoda") uzavřená mezi společností Grafik studio M, FO zapsána: Č.j. OŽÚ/914/11/Rei/4 ze dne 24.10. 2011 (dále jen „Společnost") a fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen „Nabyvatel licence") opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1. této dohody.

Vytvořeno: 1. 5. 2012, Autor: Grafik studio M, Verze: 1


Čl. I. Definice pojmů

·         Nabyvatel licence - je fyzická nebo právnická osoba uvedená na Licenčním certifikátu, která je oprávněna užívat počítačový program pro vlastní potřebu v souladu s těmito licenčními podmínkami.

·         Software Společnosti - Software v této dohodě znamená (i) servrový (internetový) program RS-Johana, včetně všech jeho součástí, (ii) obsah disků, instalačních balíčků, zpráv elektronické pošty a jejich případných příloh nebo jiných médií, ke kterým je přiloženy tyto Licenční podmínky, (iii) se Softwarem související vysvětlující materiály a jakákoli dokumentace, jakýkoli popis Softwaru, jeho specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí, ve kterém se Software používá, návod na použití nebo instalaci Software nebo jakýkoli popis správného používání Softwaru (dále jen „Dokumentace"), (iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze Softwaru, nové verze Softwaru a všechny aktualizace součástí Softwaru, pokud jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci. Poskytovatel dodává Software výlučně ve formě počítačového spustitelného kódu.

·         Poskytnutý Software - Software, jehož užívání bylo objednáno Nabyvatelem Licence a jehož užívání Nabyvatelem Licence posléze Společnost povolila v rozsahu podle Licenčního certifikátu.

·         Licenční certifikát - Certifikát vystavený Společností pro konkrétního Nabyvatele Licence a určený Poskytnutý software, na základě kterého vzniká Nabyvateli Licence právo užívat Poskytnutý software v rozsahu podle aktuálních Licenčních podmínek Společnosti platných v době vydání Licenčního certifikátu. Licenční certifikát je poskytnut v podobě licenčního klíče, tj. souboru, který obsahuje dobu, na kterou je Licence poskytnuta, samotný licenční kód, název domény a jméno nabyvatele, které definují rozsah a funkčnost Software.

·         Autorizovaný partner společnosti - Společnost, která má se Společností uzavřenou rámcovou smlouvu, která zajišťuje proškolení technického personálu takového Autorizovaného partnera Společnosti k provádění implementace a údržby software Společnosti.

·         Licenční poplatky - Za úplatu získává Nabyvatel licence právo používat Software, ale ne vlastnická práva k Softwaru. Poplatek za Licenci Softwaru se určí na základě ceníku Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů podle počtu domén, pro které je Software určený (dále jen „Licenční poplatek"). Zaplacením Licenčního poplatku Nabyvateli licence vznikne právo použít Software v souladu s podmínkami této Dohody po dobu, na které je právo uděleno dle Licenčního certifikátu.

·         NFR a zkušební verze - Software dodaný jako NFR (Not-For-Resale = neprodejný) nebo zkušební verze může být použita výhradně na ověření a testování vlastností Software. NFR Software můžete také použít na předváděcí účely.

Čl. II. Užívání Software

2.1 Předmět licence

Nabyvateli Licence je vystavením Licenčního certifikátu uděleno nevýlučné právo na užití Poskytnutého software, a to pouze k vlastní činnosti Nabyvatele Licence a (a) v rozsahu určeném v Licenčním certifikátu, (b) po dobu určenou v Licenčním certifikátu a (c) za podmínek stanovených v aktuálně platných Licenčních podmínkách. V případě Licence poskytované pro potřeby poskytování služeb třetím osobám s využitím Poskytnutého software (outsourcingu) lze využívat Poskytnutý software jen pro poskytování služeb ve prospěch osoby uvedené na Licenčním Certifikátu.

2.2 Užívací práva

Společnost prohlašuje, že je výhradně oprávněna poskytovat Licenci k Poskytnutému software. Obě smluvní strany tímto berou na vědomí, že Nabyvateli Licence není a nebude přiznáno vlastnictví Poskytnutého software a Nabyvatel Licence bude mít jen ta práva k Poskytnutému software, která určují aktuální Licenční podmínky pagio.

2.3 Platnost Licence

Do doby, než bude Společnosti uhrazen v plné výši poplatek za poskytnutí licenčních práv (Licenční poplatek) za Nabyvatele Licence, bude mít Nabyvatel Licence jen dočasné právo používaní Poskytnutého software a Společnost si podle vlastního uvážení může vynutit dočasnost fungování Poskytnutého software tím, že zavede vhodná technická opatření včetně aktivace zablokování přístupového kódu zabudovaného v Poskytnutém software apod. Společnost je rovněž oprávněna odejmout Licenci v případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu uhrazen Licenční poplatek za užívání Poskytnutého software na účet Společnosti ve lhůtě splatnosti a v plné výši - v takovém případě je Nabyvatel Licence povinen vrátit veškerou dokumentaci k Poskytnutému software, média s instalačními soubory, prokázat zničení záloh instalací nebo instalačních souborů Poskytnutého software, neužívat jakkoliv Poskytnutý software a umožnit zástupci Společnosti kontrolu splnění těchto povinností.

2.4 Nepřevoditelnost Licence

Licence k užívání Poskytnutého software se uděluje Nabyvateli Licence výhradně pro jeho interní užití. Nabyvatel Licence nesmí postoupit práva a povinnosti z poskytnuté Licence, půjčit, pronajmout, poskytnout podlicenci nebo jakkoliv převést Poskytnutý software nebo jej použít jako jistinu, ručit jím za závazek Nabyvatele Licence nebo za závazky třetí strany.

2.5 Kopírování Software

Poskytnutý software se nesmí kopírovat, šířit, oddělovat jeho části nebo vytvářet odvozené verze Softwaru, s následujícími výjimkami:

·         Nabyvatel licence může pro sebe vytvořit jednu kopii softwaru na médiu určeném k trvalému ukládání dat jako záložní kopie, za předpokladu, že vaše archivní záložní kopie se nebude instalovat nebo používat na jiném počítači/serveru. Vytvoření jakékoli další kopie Softwaru je porušením této dohody.

·         Nabyvatel licence nesmí používat, upravovat, překládat, reprodukovat nebo převádět práva k používání Softwaru nebo kopie Softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této dohodě.

·         Nabyvatel licence software nesmí prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo Software vzít do pronájmu od jiné osoby, nebo Software zapůjčit.

·         Nabyvatel licence nesmí zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

·         Nabyvatel licence nesmí vytvářet díla odvozená na základě Softwaru.

·         Nabyvatel licence souhlasí s tím, že bude používat Software jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používá, především v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

·         Nabyvatel licence nesmí používat Software získaný jako zkušební verze nebo Not-For-Resale (dále jen „NFR") v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Licenčního poplatku.

2.6 Záruky

Poskytovatel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců na funkčnost softwarového produktu, záruka se nevztahuje na služby hostingového poskytovatele.

Poskytovatel odpovídá za vady softwarového produktu jen tehdy, nebudou-li zaviněny Odběratelem, zejména použitím nevhodných technickým prostředků nebo zásahem do programového vybavení. Vady programového vybavení, za které Poskytovatel odpovídá, bezplatně odstraní do třiceti dnů od uplatnění a prověření reklamace. Reklamace musí mít písemnou formu a musí obsahovat přesný popis vadné funkce daného programu. Poskytovatel nenese záruku za vady programového vybavení vyplývající z jeho chybného použití. Poskytovatel neručí za technické zařízení na němž je programové vybavení provozováno a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklé chybou tohoto zařízení. Poskytovatel neručí za škody způsobené počítačovými infiltracemi, různými rezidentními programy a za škody způsobené nesprávným vyhodnocením kalendářního data výpočetní technikou.

Společnost si rovněž vyhrazuje právo vyřešení reklamace poskytnutím licence k novější verzi software Společnosti s danou funkcionalitou. Po dobu poskytnuté záruky bude rovněž k dispozici prostřednictvím Autorizovaných partnerů Společnosti podpora k dané verzi Poskytnutého software.

Nabyvatel Licence je povinen práva ze záruky (tj. požadavky odstranění vad Poskytnutého software) uplatňovat prostřednictvím Autorizovaného partnera Společnosti, prostřednictvím kterého byl Poskytnutý software dodán, případně implementován.

2.7 Závazky

Poskytnutý software smí provozovat a využívat ke své činnosti pouze Nabyvatel Licence pod svým dohledem a kontrolou a na svoji odpovědnost. Nabyvatel Licence nese výhradní odpovědnost (a) za posouzení a vyhodnocení využitelnosti Poskytnutého software ke své potřebě, (b) za zajištění patřičného využití Poskytnutého software s ohledem na své personální zdroje a počítačové vybavení, (c) za zajištění bezvadné provozuschopnosti všech počítačových programů a hardware ve spojení s Poskytnutým software především z hlediska možných závad, které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod Poskytnutého software, (d) za zavedení odpovídající operativní kontroly a metodiky pracovních postupů v rámci organizace Nabyvatele Licence a (e) za přípravu nebo zavedení krizových plánů za účelem náhradních a bezpečnostních opatření (včetně pravidelného a jejich významu adekvátního zálohování dat a redundance kritických systémů).

V případech licencí umožňujících poskytování služeb s využitím Poskytnutého software třetím osobám či nasazení Poskytnutého software u třetích osob Nabyvatelem Licence (outsourcing služeb) může Nabyvatel Licence užít Poskytnutý software i pro potřeby třetích osob v souladu s obsahem příslušné Licence, avšak i v těchto případech nese Nabyvatel Licence plnou odpovědnost (a) za posouzení a vyhodnocení využitelnosti Poskytnutého software k předpokládané potřebě, (b) za zajištění patřičného využití Poskytnutého software s ohledem na dostupné personální zdroje a počítačové vybavení, (c) za zajištění bezvadné provozuschopnosti všech počítačových programů a hardware ve spojení s Poskytnutým software především z hlediska možných závad, které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod Poskytnutého software, (d) za zavedení odpovídající operativní kontroly a metodiky pracovních postupů v rámci organizace, kde je Poskytnutý software využíván, a (e) za přípravu nebo zavedení krizových plánů za účelem náhradních a bezpečnostních opatření (včetně pravidelného a jejich významu adekvátního zálohování dat a redundance kritických systémů).

2.8 Report

Nabyvatel licence dává souhlas Společnosti pro sběr identifikovatelných informací o produktu, které se odesílají automaticky na zabezpečený server Společnosti. Společnost zajistí bezpečnost dat a data nebudou zveřejněna.

2.9 Všeobecná ustanovení

Smluvní strany se zavazují uchovávat obchodní tajemství o údajích skutečnostech, které získaly při činnosti dle této dohody, ve vztahu ke třetím osobám. Práva a povinnosti vyplývající z dohody přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených.

Tato Dohoda představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se k Softwaru, a plně nahrazuje jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Softwaru a Nabyvatele licence.